Działania

I faza – diagnostyczna – organizacyjna samoocena


Zadanie 1: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych Regionu Płockiego” - warsztaty
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne z Regionu Płockiego.

Samoocena jest zaproszeniem do rozmowy, do poświęcenia czasu na rozmowę o organizacji/grupie. Rozmowę przeprowadzoną wśród osób, które organizację/grupę współtworzą. Samoocena opiera się na przekonaniu, że organizacja pozarządowa jest wspólnotą wszystkich osób w niej aktywnych. I dlatego proces samooceny ma wzmocnić i rozwinąć organizację oraz ludzi, którzy ją tworzą, ma pomóc budować wspólnotę, która będzie mogła o sobie powiedzieć, że jest wspólnotą skuteczną.
Karty do przeprowadzenia samooceny zostaną przekazane organizacjom/grupom inicjatywnym działającym w gminach powiatów Regionu Płockiego (powiat płocki, sierpecki, gostyniński i płoński) wraz z zaproszeniem do udziału w projekcie. Organizacje/grupy deklarujące udział w projekcie zastaną zaproszone do RCEE w Płocku. Koordynator projektu i eksperci RCEE podczas Warsztatów I omówią poszczególne obszary karty, przedyskutują z każdą organizacją jej aktualna sytuację. Każda organizacja w ciągu 1 m-ca dokona samooceny w swoich środowiskach i odeśle kartę do RCEE. Omówienie kart przysłanych do RCEE w Płocku nastąpi na Warsztatach II.
Eksperci RCEE i koordynator dokonają analizy odesłanych kart samooceny, przygotują raport.
15 organizacji/grup nieformalnych z Regionu Płockiego dokona samooceny czyli podejmie rozmowy wśród osób, które organizację/grupę współtworzą, co wzmocni i rozwinie organizację,

Warsztat I

Termin: 28 kwietnia 2017r.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock.
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych Regionu Płockiego - 20 osób.

Zaproszenie do udziału w warsztatach - pobierz ...

Program warsztatów:

 1. Omówienie projektu - cele, harmonogram działań, zakładane efekty.
 2. Przedstawienie RCEE w Płocku (organizacji pozarządowej), jego misji, celów, sposobów realizacji celów, źródeł finansowania, projektów realizowanych przez RCEE w Płocku
 3. Przedstawienie się uczestników spotkania.
 4. Dlaczego potrzebna jest samoocena organizacji pozarządowych pracujących na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 5. Omówienie karty samooceny - narzędzia samooceny organizacji.
 6. Praca w grupach warsztatowych z kartami samooceny organizacji.
 7. Ustalenie zadań do pracy organizacji w ich własnych środowiskach.

Materiały warsztatowe:

O projekcie - pobierz ...

O RCEE - pobierz ...

Dlaczego jest potrzebna samoocena - pobierz ...

Omówienie karty - pobierz ...

 

Fotorelacja z warsztatów:

    

    

Warsztaty rozpoczęto od przedstawiania informacji o projekcie „Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych Regionu Płockiego dla zrównoważonego rozwoju” - przedstawiono cel projektu, działania a także informacje o finansującym.

Następnie uczestnikom warsztatów przedstawiono informacje o Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - misji, sposobach realizacji celów, źródeł finansowania, projektach zrealizowanych przez RCEE w Płocku.

Następnie odbyła się druga część warsztatowa - w trakcie której próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: Dlaczego potrzebna jest samoocena organizacji pozarządowej pracujących na rzecz zrównoważonego rozwoju?

W dalszej części warsztatów uczestnicy pracując w grupach podjęli próbę dokonania samooceny – otrzymali karty pracy - które wcześniej zostały omówione.

Warsztat II

Termin: 19 czerwiec 2017r.
Miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Płocku
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych Regionu Płockiego – 22 osoby

Zaproszenie do udziału w warsztatach - pobierz...

 1. Analiza kart samooceny organizacji – każda organizacja przedstawiać będzie swój profil oraz obszary priorytetowe do zmiany, nad którymi chciałby się skupić w najbliższym czasie.
 2. Ustalenie wspólnych dla organizacji tematów warsztatów terenowych, wynikających z analizy.
 3. Omówienie regulaminu konkursu, którego celem jest budowanie przez organizacje aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne potrzeby ekorozwojowe, sposobów ich rozwiązania. Trzy najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone.

Fotorelacja z warsztatów:

    

    

    

 

II faza – wzmocnienie instytucjonalne

Zadanie 2: „Najciekawsze inicjatywy” - konkurs.
Termin:

 • opracowanie regulaminu: druga połowa kwietnia 2017r.,
 • ogłoszenie konkursu : maj 2017r.,
 • rozstrzygniecie konkursu - listopad 2017r.,
 • wręczenie nagród: grudzień 2017r. 

Uczestnicy: grupy inicjatywne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie.

Regulamin konkursu z kartą zgłoszeniową - pobierz ...

Cele konkursu:

 • budowanie przez organizacje aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne potrzeby ekorozwojowe, sposobów ich rozwiązania,
 • umożliwienie zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności,
 • popularyzacja i wspieranie wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu,
 • wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu,
 • angażowanie lokalnych partnerów działających wokół budowania dobra wspólnego.

Przedmiotem konkursu było opracowanie inicjatywy lokalnej rozwiązującej potrzeby ekorozwojowe małych miejscowości - inicjatywy lokalnej, która pozwoliła im zaangażować się w działania wspierające zrównoważony rozwój, dbałość o ochronę środowiska. Liczyliśmy na pomysłowość i społeczną aktywność ludzi - nie tworzyliśmy zamkniętej listy rodzajów inicjatyw, które można zgłaszać do konkursu. Każda propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy musiały mieć charakter programów ekorozwojowych. Wystarczyło dostrzec w swoim najbliższym otoczeniu kwestie, które wymagają naprawy, określić źródła finansowania inicjatywy i sposób jej realizacji, wykorzystując informacje, które zdobyto podczas warsztatów i wziąć udział w konkursie. Jedna grupa mogła zgłosić do konkursu tylko jeden projekt.
Trzy najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Zadanie 3: Raport pn. „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych Regionu Płockiego na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich środowisk lokalnych”
Format: A5, min. 50 stron. Wersja elektroniczna - pdf.
Cel:
Pozyskanie informacji o aktywnie działających na obszarze Regionu Płockiego organizacjach pozarządowych, ich praktycznym funkcjonowaniu oraz formalnych i nieformalnych barierach rozwoju.

 pobierz ...

Zakres analizy:

 • obszary działalności organizacji pozarządowych,
 • podstawowe informacje nt. organizacji pozarządowych,
 • potencjał ludzki,
 • potencjał finansowy (budżety) organizacji pozarządowych,
 • źródła finansowania,
 • bariery rozwoju, samoocena oraz potrzeby organizacji.

Raport opracowaliśmy na podstawie złożonych kart samooceny. Został zamieszczony na stronie www oraz przekazany Starostom i Wójtom z obszaru realizacji projektu.

Zadanie 4: „Rola organizacji pozarządowych w Regionie Płockim” - warsztaty 

Cel: aktywizacja organizacji pozarządowych i społeczeństwa do działań na rzecz ZR swoich małych ojczyzn
Uczestnicy: pozarządowe organizacje/grupy inicjatywne działające dla zrównoważonego rozwoju.
Program:

 1. Organizacje pozarządowe regionu płockiego dla zrównoważonego rozwoju - nasze osiągnięcia i problemy do rozwiązania.
 2. Prezentacja zasobów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych rejonu.
 3. Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności lokalnych do działań dla zrównoważonego rozwoju, realizacja inicjatyw ekologicznych, dostęp społeczeństwa do informacji publicznej.
 4. Jak pozyskać środki finansowe na realizację ważnych inicjatyw ekologicznych, jak je rozliczyć.
 5. Przedstawienie przez organizacje strategii rozwoju.
 6. Jak zorganizować w gminie istotne dla społeczeństwa imprezy ekorozwojowe.
 7. Ewaluacja warsztatów.

Warsztat 1
Termin: 17 czerwiec 2017r.
Miejsce: OSP w Radzanowie

      

Warsztat 2
Termin: 9 wrzesień 2017r.
Miejsce: Świetlica w Barcikowie

    

       

Warsztat 3
Termin: 13 wrzesień 2017r.
Miejsce: Sala konferencyjna w Płocku

   

   

Warsztat 4
Termin: 02 październik 2017r.
Miejsce: Sala konferencyjna w Płocku

   

   

Warsztat 5
Termin: 14 październik 2017r.
Miejsce: Świetlica w Sierpcu

    

    

    

    

    

Zadanie 5: „Szlakiem inicjatyw lokalnych”
Termin: 10 listopada 2017r.
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, osoby indywidulane, które podejmują bądź chciałyby podjąć inicjatywy lokalne dotyczące ochrony środowiska z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego.


Celem warsztatów była aktywizacja osób z terenu regionu płockiego do działania na rzecz rozwoju lokalnego opartego o miejscowe zasoby przyrodnicze, kulturowe, gospodarcze i społeczne, stosując takie metody jak ścieżki przyrodniczo - leśne, marka lokalna, zrealizowane inicjatywy lokalne służące zrównoważonemu rozwojowi.
W trakcie warsztatów nastąpiło sieciowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, osób indywidualnych, którzy się wzajemnie poznali i będą mogły w przyszłości bez trudu, już z własnej inicjatywy podjąć wspólne działania dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Poprzez realizację warsztatów stworzyliśmy przyjazne otoczenie dla aktywności lokalnej społeczności - pokazaliśmy gdzie i jak aktywnie mogą spędzić czas, jak u siebie zrealizować inicjatywy dla ZR.
Miejsca warsztatów to inicjatywy lokalne bądź też działalności prowadzone przez aktywne osoby, organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne. W ten sposób uczestnicy będą mieli okazję poznać jak można aktywnie działać dla środowiska lokalnego, jak pozyskać środki finansowe na działalność, na inicjatywy lokalne służące ZR.
Program:

 1. Powitanie uczestników. Prezentacja programu warsztatów.
 2. Jak możemy działać! Jak szukać wsparcia dla swoich pomysłów i jak współdecydować o swojej miejscowości.
 3. Strategiczne partnerstwo, czyli „Jak i po co budować lokalną sieć współpracy?”
 4. Publiczne orędownictwo, czyli „Poznaj innych - zaangażowanie społeczne, mobilizowanie osób z najbliższego otoczenia”.
 5. Jak promować lokalne działania?
 6. Zwiedzanie baz turystycznych, żeglarskich, rowerowych, przedsięwzięć zrealizowanych z inicjatywy społeczności lokalnych (np. zrekultywowanych stawów, budowy pasiek pszczelich, ścieżek przyrodniczych).
 7. Jak wykorzystać produkt lokalny w ofercie turystycznej.

     

    

    

    

    

Zadanie 6: „Co zyska w przyszłości nasze środowisko lokalne” - seminarium sumujące projekt
Termin: 8 grudzień 2017r.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock.
Uczestnicy: przedstawiciele: org. pozarządowych, lokalnych grup inicjatywnych; lokalne media, osoby indywidualne.
Program:

 1. Co zyskało i zyska w przyszłości nasze środowisko lokalne dzięki udziałowi w projekcie (przedstawienie strategii działań organizacji na przyszłość) - wypowiedzi uczestników projektu.
 2. Podsumowanie projektu, czyli fazy diagnostycznej organizacji, ich wzmacniania, budowania partnerstwa, koniecznych działań na najbliższą przyszłość w zakresie usprawnienia wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju Regionu Płockiego - prezentacja raportu.
 3. Podsumowanie konkursu.
 4. Wręczeni zaświadczeń potwierdzających udział w projekcie.

Dokonano podsumowania projektu „Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych Regionu Płockiego dla zrównoważonego rozwoju” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Podczas uroczystego podsumowania projektu wręczono nagrody Laureatom konkursu „Najciekawsze inicjatywy”.

Nagrody w konkursie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Lista Laureatów:

 1. Grupa nieformalna „Zatorzanie”
  "Ekologicznie na Osiedlu Nasze Zatorze"
 2. Grupa nieformalna „Wisła” przy Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie
  "Renaturalizacja Góry Zamkowej i Wyszogrodzkiego Nabrzeża Wiślanego"
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie
  "Dla ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Radzanowo"


GRATULUJEMY!!!

    

    

Zadanie 7: Działania w Internecie
Termin: kwiecień - grudzień 2017r.

Na stronie internetowej prowadzonej przez rceeplock.pl zostanie utworzona specjalna podstrona www.rceeplock.pl/rozwojorganizacji/, na której będą zamieszczane na bieżąco wszystkie informacje o projekcie, jego celach, działaniach, realizatorze i finansującym. Strona na bieżąco będzie aktualizowana - prezentowane zostaną także galerie zdjęć przedstawiające przebieg zrealizowanych działań, zostaną także zamieszczone prezentacje przedstawiające przebieg realizowanych inicjatyw (efekty konkursu). W ten sposób zostanie stworzona baza dobrych praktyk. Ponadto na utworzonej podstronie internetowej zostaną opracowane i zamieszczone zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowych tj.: zakładanie, rejestracja, sprawozdawczość, budowanie bazy wolontariackiej, sieciowanie.
Strona będzie promowana podczas wszystkich działań projektowych. Ponadto będą zamieszczone materiały warsztatowe, ankieta, regulamin konkursu

Zadanie 8: Promocja projektu
Termin: 15.04.2017r. - 15.12.2017r.

Promocja będzie realizowana przez cały okres realizacji projektu.
Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Zostanie także przygotowana tablica informacyjna z nazwą projektu i informacją o realizatorze i finansującym. Tablica będzie umieszczona w biurze projektu, jak również będzie prezentowana przy wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu. Wszystkie materiały warsztatowe, zaproszenia, karty zgłoszeniowe zostaną opatrzone nazwą projektu i informacją o realizatorze i finansującym. Informacja o projekcie, podjętych działaniach, rezultatach zostanie także przekazana lokalnym mediom.
Na wszystkich działaniach: warsztaty, seminarium - zostanie przekazana także ustna informacja o projekcie, jego finansującym i realizatorze. Z informacją o projekcie dotrzemy do gmin 4 powiatów.
Projekt będzie także promowany przez stronę RCEE w Płocku na profilu społecznościowym Facebook.