Partnerzy PDF Print E-mail


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Lider Partnerstwa.
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Razem dla Rozwoju” jest organizacją, która powstała w efekcie realizacji przez Gminę Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo Pilotażowego Programu LEADER+(PPL+). Grupa ta powołana została przez aktywnych przedstawicieli gmin, których szereg w trakcie realizacji projektu zasiliły Gminy Mała Wieś i Wyszogród.
Organizację, działa na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego,  w celu polepszenia jakości życia mieszkańców gmin: Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo,  Mała Wieś, Wyszogród. Poprzez: rozwijanie i wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu tworzenie miejsc pracy, zachowanie  i odnowę dziedzictwa kulturowego, oraz ochronę środowiska przyrodniczego, rozwijanie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych, wspieranie finansowe inicjatyw skierowanych na podnoszenie jakości życia mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo, Mała Wieś, Wyszogród . Wspieranie organizacyjnie i finansowo innowacyjnego podejścia w rozwiązywaniu problemów mieszkańców obszarów wiejskich, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury, sportu, rekreacji i edukacji.


Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie
Placówka oświatowa, uczęszcza do niej 167 uczniów.
Gimnazjum aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy, przygotowuje prezentacje m.in. na Jarmark Norbertański i Dni Bodzanowa.
W gimnazjum działa wiele kół zainteresowań, które rozwijają uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
W 2006 roku uczniowie realizowali projekt „ Kujawiakiem do Zorby” Celem projektu było pogłębianie umiejętności tanecznych, nauczenie  młodzieży nowych polskich tańców ludowych i poszerzenie zakresu tańca  o  elementy tańca greckiego, jak również  zorganizowanie warsztatów poświęconych poznawaniu współczesnej kultury krajów europejskich w tym  greckiej.
W 2007 gimnazjum otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji na wyjazd edukacyjny "Wehikuł czasu- śladami Żeromskiego".


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gniazdo"
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gniazdo powstało 2009 r. Jego członkowie współpracowali wcześniej z Kołem Historycznym przy Gimnazjum w Bodzanowie. Mają za sobą wiele zorganizowanych projektów w ramach sobotnich spotkań z historią dla młodzieży nie tylko gimnazjalnej. Od kilku lat wraz z młodzieżą realizowali projekt „Pogranicze daleko od granic” poświęcony wielokulturowej przeszłości Ziemi Wyszogrodzkiej.
Zrealizowaliśmy kilka projektów dotyczących polsko-żydowskiego, niemieckiego i holenderskiego sąsiedztwa .


Stowarzyszenie Twoja Gmina w Bodzanowie
Stowarzyszenie działa od czerwca 1998 roku. Zostało powołane przez grupę inicjatywną w celu promowania przedsięwzięć realizowanych na rzecz Gminy Bodzanów w sferze społecznej i kulturalnej. Członkowie Stowarzyszenia to mieszkańcy gminy Bodzanów, osoby związane zawodowo z tą gmina oraz przyjaciele.
Do zakresu działalności statutowej członkowie przyjęli:
- Rozwój aktywności w sferze społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
- Inicjowanie przedsięwzięć sprzyjających zaspokojenie lokalnych potrzeb.

Urząd Gminy w Bodzanowie
organ jednostki samorządu terytorialnego-Gminy Bodzanów- położonej w środkowo-zachodniej części Województwa Mazowieckiego, na terenie Powiatu Płockiego.
Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej m.in. poprzez współprace z organizacjami pozarządowymi.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
- placówka oświatowa, uczęszcza do niej 70 uczniów.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie
-placówka oświatowa, uczęszcza do niej 143 uczniów.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łętowie
-placówka oświatowa, uczęszcza do niej 56 uczniów.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkówku
-placówka oświatowa.

Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie
-placówka oświatowa, uczęszcza do niej 170 uczniów.

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oddział Bodzanów
Bank od wielu lat wspiera przedsięwzięcia organizowane na terenie gminy. Władze banku aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym Bodzanowa.

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO
od początku swojego istnienia aktywnie działa na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnej gminy wiejskiej (m.in. wydając od 1994 gazetę lokalną „Wieści znad Wisły”, organizując uroczystości, spotkania, debaty, jak i inicjując koalicje i partnerstwa). ZIARNO prowadzi też działalność na skalę całego kraju; np. działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz realizuje projekty europejskie, np. Grundtvig (edukacja dorosłych) czy projekty na rzecz krajów byłego bloku wschodniego.

Szkoła Podstawowa w Świniarach
gmina Słubice, jest małą szkoła (niespełna 100 uczniów), ale bardzo aktywną i bardzo zaangażowaną w działania na rzecz społeczności lokalnej, szkoła uczestniczy w programie „Szkoła z Klasą”, chętnie bierze udział w projektach np. od początku (2004)  razem ze Stowarzyszeniem ZIARNO realizuje plenery ekumeniczne, służące poznaniu wielokulturowego dziedzictwa naszych ziem.  Za te działania w roku 2008 razem ze Stowarzyszeniem ZIARNO została nagrodzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Marszałka Senatu w konkursie „Otwarta Szkoła”.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
Fundacja „Młodzi Razem” swymi działaniami odpowiada na najważniejsze problemy społeczności lokalnej, szczególnie dotyczy to młodzieży.
Głównym celem działań Funduszu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez dofinansowanie w postaci małych grantów inicjatyw młodzieżowych, samodzielnie przez nich opracowanych i napisanych oraz organizacja szkoleń i warsztatów dla młodzieży.
Partner wybrany ze względu na duże doświadczenie we współpracy z grupami młodzieżowymi, tworzeniu partnerstwa wielosektorowego oraz pozyskiwaniu funduszy na działania społeczne.


Szkoła Podstawowa w Słubicach
- placówka oświatowa.

Gimnazjum w Słubicach
- placówka oświatowa.
W szkole uczy się 212 uczniów w 9 oddziałach.

 

PAWF    ARF

LP PAWF

Projekt finansowany ze środków Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce