logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

Region płocki regionem świadomych ekologicznie

 

Elementy projektu:


1. Prowadzenie zajęć warsztatowych - stacjonarnych i terenowych z dziećmi i młodzieżą.

Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytwarzanie i utrwalanie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży oraz dostarcza młodym ludziom, argumentów do zmiany myślenia na temat środowiska. Pozwala nam to również na oddziaływanie poprzez dzieci na dorosłych członków ich rodzin. Program Aktywnej edukacji stacjonarnej i terenowej realizowany jest systematycznie od 1993 roku.


2. Warsztaty artystyczno - przyrodnicze, 7 - dniowe pn. "hołdzie dla przeszłości, z myślą o przyszłości".

Realizacja:
Termin realizacji warsztatów: od 19 VII 2010 r. do 25 VII 2010r
Miejsce organizacji warsztatów: Zielona Szkoła w Sendeniu, powiat płocki, Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck,
Uczestnicy: łącznie około 26 osób - młodzież szkolna z terenu regionu płockiego  (wg. listy obecności).
Uczestnikami warsztatów artystyczno-przyrodniczych była młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z terenu regionu płockiego, która współrealizuje projekty skierowane do społeczności lokalnych - liderzy zrównoważonego rozwoju w danych środowiskach.
Rekrutację prowadziło RCEE w Płocku we współpracy z dyrektorami szkół.
Cel: połączenie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z poznaniem środowiska naturalnego i aktywnym działaniem na rzecz jego ochrony, poznanie zasad ZR i działań na rzecz przyszłości, realizowany poprzez udział aktywny, bezpośredni uczestników w:
- zajęciach przyrodniczych, turystycznych, fotograficznych, plastycznych, z tematami dot. Natury 2000, Doliny Środkowej Wisły, Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, bioróżnorodności pospolitej, zabytkowych parków.
- zajęciach z zakresu komunikacji społecznej, sztuki mediacji, pracy zespołowej, pisania projektów, rozwoju zrównoważonego własnych środowisk.
- zajęciach sportowych, terenowych (rajdy rowerowe), ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi, w tym rowerowymi.

W dniach 19-25 lipca 2010r. w Zielonej Szkole w Sendeniu odbyły się warsztaty artystyczno - przyrodnicze. Zielona Szkoła w Sendeniu jest dobrze znanym ośrodkiem, obleganym przez wielu ze względu na otoczenie, rodzinną atmosferę oraz charakter ekologiczny placówki. I dlatego właśnie tu Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zorganizowało warsztaty artystyczno - przyrodnicze. W Zielonej Szkole nie tylko się odpoczywa, ale również kształtuje właściwe postawy poszanowania przyrody, zachowania w środowisku, kształtując świadomość ekologiczną. Warsztaty skupiły młodzież plastycznie uzdolnioną, ale przede wszystkim zainteresowaną ochroną środowiska. Zajęcia zorganizowane były w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia dobywały się w dwóch 15 osobowych grupach. Pierwszy dzień warsztatów to dzień szczególny, bowiem nawiązują się nowe znajomości, grupa integruje się. Młodzież - uczestnicy warsztatów najbardziej wyczekiwali zajęć, w których mogli się wykazać swoją kreatywnością, wyobraźnią, pozwalającymi czerpać radość z przebywania w grupie, na łonie natury. Warsztaty prowadzony były m.in. przez artystów plastyków: panią Anię Liśkiewicz, pana Piotra Krawczyka, panią Marię Wojnarowską oraz trenerów - edukatorów z RCEE w Płocku.
Zajęcia prowadzone były różnymi technikami i środkami artystycznymi.
Taka różnorodność zajęć pozwoliła uczestnikom na odkrycie w sobie wielu nowych talentów. Wieczory przeznaczono na zajęcia integracyjne oraz sportowe m.in. grę w piłkę siatkową oraz tenis stołowy.
Jak zapewniali uczestnicy uzyskane informacje i wiedzę z pewnością wykorzystają w swoich miejscach zamieszkania. Działania na rzecz ochrony przyrody, to konieczność - byśmy nadal mogli cieszyć się widokiem pięknych krajobrazów i dziko żyjących zwierząt.

Badania ankietowe uczestników warsztatów:

Test dla uczestników warsztatów

1. Zrównoważony rozwój to:
a) rozwój gospodarczy z poszanowaniem ochrony środowiska uwzględniający sytuację dziś i w przyszłości,
b) równy rozwój miast i wsi,
c) taki sam rozwój całych województw.
100 % ankietowanych udzieliło odpowiedzi wskazując pkt. A

2. Za zrównoważony rozwój w mojej wsi, mieście odpowiadają:
a) rząd,
b) Sejm,
c) władze gminy, mieszkańcy, organizacje społeczne.
100 % ankietowanych udzieliło odpowiedzi wskazując pkt. C

3. Sklep spełniający wymogi zrównoważonego rozwoju powinien:
a) być otwarty całą dobę,
b) mieć duży asortyment towarów,
c) mieć ogrzewanie ekologiczne, segregować odpady, odprowadzać w sposób zorganizowany ścieki, być przyjazny dla klientów.
100 % ankietowanych udzieliło odpowiedzi wskazując pkt. C

4. Szkoła spełniająca wymogi zrównoważonego rozwoju, to:
a) otwarta przez cały rok, też w wakacje,
b) współpracująca z mieszkańcami,
c) dba o zieleń, segreguje odpady, odprowadza ścieki w sposób zorganizowany, ma ogrzewanie ekologiczne, przyjazna dla ludzi.
100 % ankietowanych udzieliło odpowiedzi wskazując pkt. C

5. Z kim nawiążę współpracę, aby wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju:
a) posłem,
b) wójtem, burmistrzem, urzędnikami w gminie, nauczycielami,
c) kolegami.
96 % ankietowanych udzieliło odpowiedzi wskazując pkt. B, natomiast 4 % wskazało odpowiedź C.


3. Warsztaty w ramach Kampanii "Sprzątanie Świata 2010" Czyste Mazowsze.

Uczestnicy warsztatów: 132 osoby
Przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorców, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, z terenu województwa mazowieckiego: płocki, gostyniński, sierpecki, płoński i sochaczewski.

Sposób rekrutacji: zaproszenia do urzędów gmin, starostw powiatowych, szkół, zaproszenia na stronie www.rceeplock.eko.rog.pl - zgłoszenia do RCEE w Płocku.

Po raz siedemnasty w Polsce przeprowadzona została Kampania Sprzątania Świata; w regionie płockim - pod hasłem Czyste Mazowsze - warunkiem zachowania bioróżnorodności. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku tę tak potrzebną Ziemi Kampanię prowadziło we współpracy ze Starostą Płockim pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika i Prezesa Fundacji Nasza Ziemia - Pani Miry Stanisławskiej - Meysztowicz.
Partnerem organizacji Kampanii byli: Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku, Orlen Eko Sp. z o.o., Gimnazjum Nr 6 w Płocku, ZUOK w Kobiernikach, EKO - MAZ Sp z o.o., Marina Murzynowo, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem, Mazowiecki Zespól Parków Krajobrazowych w Otwocku, Nadleśnictwo Płock.
W ramach akcji odbywały się tysiące sprzątań, happeningów, konkursów, pikników oraz innego rodzaju imprez towarzyszących, promujących ochronę przyrody i służących edukacji ekologicznej. W akcję zaangażowane były tysiące osób oraz instytucje. Przygotowania do Kampanii rozpoczęły się w lipcu.
W sierpniu zwróciliśmy się za pośrednictwem mediów, internetu z apelem do mieszkańców Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej o aktywny udział w Kampanii, informując o jej celach, mobilizacji nas wszystkich nie tylko do posprzątania po sobie, wykrycia dzikich wysypisk śmieci, ich likwidacji, ale także do podejmowania działań - we współpracy z samorządami gmin i organizacjami społecznymi, zmierzających do czystości i porządku w lokalnych środowiskach. Głównie liczyliśmy na szkoły i nauczycieli, organizacje społeczne. To do nich skierowane były warsztaty zorganizowane w dniach 30 sierpnia, 9 i 10 września przygotowujące do zorganizowania i przeprowadzenia Kampanii. Uczestniczyły w nich 132 osoby.
Uzbrojeni w rękawice i worki na odpady w dniach od 17 do 19 września wyruszyliśmy na tereny osiedli, małych miejscowości a także nad rzeki, do parków i lasów, bynajmniej nie po to, aby zbierać jesienne liście. Uczestnicy zinwentaryzowali dzikie wysypiska śmieci, inne źródła degradacji środowiska, posprzątali, oczyszczali swoje okolice, inwentaryzowali tereny zagrożone degradacją, przekazując wyniki do gmin.
Do udziału w kampanii zgłosiło się i wzięło udział ponad 20000 osób. Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, świetlic środowiskowych ruszyli w teren z workami, zbierając odpady w miejscach uzgodnionych z RCEE (w Płocku) i z władzami gmin. W kampanii wziął również udział Zakład Karny w Płocku.
17 września sprzątaliśmy teren Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego - perełki przyrodniczej Mazowsza, znajdujących się tam trzech rezerwatów przyrody, w tym Obszaru Natura 2000. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Staroźrebach, Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół w Gąbinie pod opieką swych nauczycieli, z pracownikami Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku, Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie oraz Firmy P.H.U. PETRO INVESTMENT S.A. w Płocku sprzątała nie tylko tereny leśne rezerwatów, ale także z kajaków udostępnionych bezpłatnie przez Marinę Murzynowo sprzątała bardzo zaśmieconą rzekę Skrwę Prawą. Chcielibyśmy, aby kajakarze korzystający z tej rzeki i turyści już jej nie zaśmiecali.
Pracownicy firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku sprzątali lasy w Soczewce wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Łąck, a społeczeństwo Gminy Gostynin - lasy gostynińskie z przedstawicielami Nadleśnictwa Gostynin. Podsumowanie sprzątania terenów Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego odbyło się w Marinie Murzynowo, która wraz z Nadleśnictwem Płock przygotowała dla uczestników smaczną grochówkę.
Uczniowie z Gimnazjum Nr 6 w Płocku, Gimnazjum w Słubicach oraz Szkół Podstawowych w Słubicach, Piotrków-ku i Świniarach sprzątali tereny popowodziowe w Gminie Słubice - miejscowości Świniary i Wiączemin Polski.
Pragniemy w ten sposób pomóc swoim kolegom i koleżankom, pomożemy im uprzątnąć zalane tereny - powiedziała jedna z wolontariuszek z Gimnazjum. Taka akcja nie tylko integruje, ale przynosi konkretne efekty - dodaje inna wolontariuszka. W sprzątaniu wzięli także udział wolontariusze Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem i Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego Ziarno w Grzybowie. W akcję włączyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim. Druhowie wyznaczyli tereny, na których młodzież sprzątała. Czynnie uczestniczyli w całej akcji, dbając o to, aby dzieci i młodzież sami nie przenosili worków z zebranymi odpadami. Zebrane odpady zostały odebrane bezpłatnie przez firmę Eko - Maz Sp. z o.o. w Płocku i przewiezione do ZUOK w Kobiernikach. Firma zadbała także o zorganizowanie drewna na ognisko, a organizatorzy o kiełbaski. Całą akcję zakończono ogniskiem integracyjnym.
W ramach XVII edycji Sprzątania Świata Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach przyjął łącznie 34, 46 ton niesegregowanych odpadów zebranych z terenu Miasta Płocka oraz z Powiatu Płockiego. Odpady nieodpłatnie zebrały i dowiozły do ZUOK w Kobiernikach firmy: EKO - MAZ Sp. z o.o. w Płocku i Remondis Sp. z o.o. O/Płock.
Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwały służby porządkowe - Komenda Miejska Policji w Płocku oraz Straż Miejska w Płocku.

Realizacja poszczególnych zadań:

Warsztaty dla organizatorów Kampanii - Jak przygotować i przeprowadzić Kampanię Sprzątanie Świata 2010 Czyste Mazowsze - warunkiem zachowania bioróżnorodności oraz przedstawicieli starostw, gmin, przedsiębiorców dotyczące organizacji Sprzątania Świata 2010 - na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i w Dolinie Skrwy Prawej, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Doliny Wisły.

Warsztaty dla nauczycieli z terenu powiatów: płockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, płońskiego, gostynińskiego na temat przygotowania i przeprowadzenia Sprzątania Świata 2010 r. w regionie płockim.

Sprzątanie terenów Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Doliny Skrwy Prawej i terenów powodziowych.
Termin: 17, 18, 19 września 2010 roku
Sprzątanie terenów Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i Doliny Skrwy Prawej oraz Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego.


4. Konkursu Piosenki Ekologicznej pn. "Dla Ciebie Ziemio śpiewamy".

Termin: 02/06/2010 r
Miejsce: Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka, Aleja Stanisława Jachowicza 34 Płock.
Finał Konkursu przeprowadzono 2.06.2010r. w sali koncertowej Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka w Płocku w godz. 10.00- 16.00 . Wykonawców oceniało jury konkursu w składzie:
- Przewodnicząca - Janina Kawałczewska- Wiceprezes RCEE w Płocku
- Członkowie:
Tadeusz Milke Dyrektor Zespołu Dzieci Płocka.
Mariusz Wrzesiński- Dyr. Państwowej szkoły Muzycznej I Stopnia w Płońsku
Marek Pietrzak- Dyr. Wydz. Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku
Emilia Cybulska - Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem

Do konkursu zgłosiło się 11 zespołów, 16 solistów z woj. mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Łącznie 96 osób.

Ze względów powodziowych (niektóre szkoły, z których rekrutowali się uczestnicy, zalane zostały przez wody powodziowe), ostatecznie udział wzięło 6 zespołów, 13 solistów. Łącznie 89 osób

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe
I miejsce - Zawsze Razem - SP w Drobinie
II Sylwia Jurek- SP w Iłowie
III Muzyczne Iskierki- SP Nr 17 w Płocku

Szkoły Ponadpodstawowe
I Vivo- Gimnazjum w Staroźrebach
II Natalia Benirowska- GOK w Radzanowie
III Ewelina Lewandowska GOK w Bielsku

Cele konkursu zostały osiągnięte:
-piosenki miały charakter ekologiczny, treści ich dotyczyły ochrony klimatu, bioróżnorodności
-kształtowały postawy odpowiedzialności za stan środowiska, mobilizowały do przeciwdziałania zagrożeniem środowiska,
-propagowały wspólne śpiewanie, muzykowanie,
-prezentowały zdolności i umiejętności, zainteresowania dzieci i młodzieży,
-ułatwiały nauczycielom, instruktorom GOK zastosować ciekawe, aktywizujące metody edukacji dla zrównoważonego rozwoju.


5. Konkurs Ekologiczny pn. "Czyste Mazowsze" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Na początku września opracowano regulamin konkursu "Czyste Mazowsze".
Konkurs ogłoszono na warsztatach dla nauczycieli dot. organizacji i przeprowadzenia Kampanii Sprzątanie Świata. Regulamin także zamieszczono na stronie internetowej RCEE.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 18 /10/2010 r.

Komisja na posiedzeniu w dniu 18/10/2010 roku dokonała oceny prac konkursowych w następujących kategoriach:
- I kategoria - szkoły podstawowe,
- II kategoria - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Ocenie poddano 64 prace. Zostały ocenione pod względem wartości merytorycznych, zaangażowania społecznego.
Komisja po analizie prac postanowiła przyznać nagrody oraz wyróżnienia następującym szkołom;

Laureaci  wyróżnieni konkursu:

Laureaci konkursu CZYSTE MAZOWSZE- KATEGORIA I - szkoły podstawowe.

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Pani Jolanta Tarka.
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie - koordynator  Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Maria Chromniak.
- Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Jolanta Czubak.

Wyróżnienie w konkursie CZYSTE MAZOWSZE - KATEGORIA I

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Pani Jolanta Kowalska.
- Szkoła Podstawowa w Bromierzyku - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły Pani Halina Majewska i Pani Bogumiła Szałańska.
- Szkoła Podstawowa im. Juliana Wieczorka w Krubicach - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Ewa Kajka.
- Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Pani Henryka Kwiatkowska i Pnia Nina Gościniak.
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - pani Iwona Cierpiałkowska.

Podziękowania za udział w konkursie - CZYSTE MAZOWSZE - KATEGORIA I

- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - pani Iwona Grabowska.
- Szkoła Podstawowa w Soczewce - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Pani Danuta Buczyńska.
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - pani Anna Justyńska.
- Szkoła Podstawowa w Czermnie - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły -pani Barbara Dylik.
- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - pani Elżbieta Witkowska.
- Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - pani Ewa Janas.
- Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - pani Anna Kolczyńska.

 

Laureaci konkursu CZYSTE MAZOWSZE - KATEGORIA II - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

- Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Pani  Sławomira Banachowicz i pani Małgorzata Wiśniewska.
- Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku - koordynator  Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Pani Mirosława Niedzielska i pani Anna Krzykowska, Anna Szymańska.
- Gimnazjum nr 6 im. Wł. Szafera w Płocku - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - pani Dorota Kociemska.

Wyróżnienie w konkursie CZYSTE MAZOWSZE - KATEGORIA II

- Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie im. Polskiej Organizacji Zbrojnej - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Pani Beata Chojnacka i Pani Iwona Dobrzyńska.
- Zespół Szkół im. Stanisława Stasica w Gąbinie - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły Ludmiła Koprowicz .
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Edyta Szcześniak
- Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Anna Kostrzewa
- Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - koordynator Kampanii Sprzątanie Świata na terenie Szkoły - Magdalena Jarosz, Justyna Wójcik, Elżbieta Milewska, Piotr Syska.


6. Konkurs plastyczny - ekologiczny "Mamy pomysł - wykorzystamy odpady" dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Przedmiot konkursu:
- Prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną w dowolnym formacie - plakat oraz hasło prezentujące wykorzystanie odpadów.

Głównym celem konkursu jest wykonanie prac, które będą cechowały się dużą pomysłowością, starannością wykonania, walorami edukacyjnymi.

Cel konkursu:
- uświadomienie dzieciom skali problemu oraz zagrożeń wynikających dla środowiska z nieprawidłowego postępowania z odpadami,
- promowanie działań zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów
- ukazanie nowych propozycji wykorzystania odpadów w życiu codziennym: w domu, w szkole, w przedszkolu.
- uwrażliwić najmłodsze pokolenie na problemy ochrony środowiska.
- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Regionu Płockiego.

Uczestnicy Konkursu:
Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego i świetlic z terenu powiatu: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego i miasta Płocka.

Komisja na posiedzeniu w dniu 18/10/2010 roku dokonała oceny prac konkursowych w kategoriach:
- I kategoria wiekowa: przedszkola, - szkoły podstawowe - klasy I-III
- II kategoria wiekowa: szkoły podstawowe - klasy IV - VI.
Ocenie poddano 282 prace nadesłane na konkurs.
Zostały ocenione pod względem wartości merytorycznych, zaangażowania dziecka.
Komisja po analizie prac postanowiła przyznać nagrody oraz wyróżnienia następującym uczestnikom konkursu;
Kategoria wiekowa:
- przedszkola
- szkoły podstawowe - klasy I-III

Laureaci konkursu:

- KATEGORIA I - dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych- klasy I-III

- Paulina Śladowska - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płońsku - opiekun: Iwona Brudzikowska.
- Mateusz Jakubowski - Zespół Szkół Nr 2 w Płocku - opiekun:  Dorota Nisztor.
- Maja Bieńkowska - Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku - opiekun: Jolanta Jabłońska i Marta Mironiuk.
- Kacper Bodal - Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Płocku - opiekun: Agnieszka Brudzyńska.
- Nina Ulicka - Gminne Przedszkole w Łęgu Probostowie - opiekun: Dorota Gałka.
- Jakub Wojciechowski - Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego
w Giżycach - opiekun: Helena Górecka.

- KATEGORIA II - dzieci i młodzież szkół podstawowych - klasy IV - VI.

- Mateusz Aftański - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie - opiekun:  Jolanta Czubak.
- Joanna Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie - opiekun: Jolanta Czubak.
- Wiktoria Kowalska - Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu - opiekun: Henryka Kwiatkowska
- Maciej Szymański - Szkoła Podstawowa w Soczewce - Danuta Buczyńska.
- Kinga Kubik - Szkoła Podstawowa w Soczewce - opiekun: Danuta Buczyńska.
- Krzysztof Siedlich - Szkoła Podstawowa w Zdziarze Wielkim - opiekun: Beata Rosiak.


7. Konkurs pn. Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy - opracowanie trasy wycieczki.

Przedmiot konkursu:
- wykonanie prac w postaci albumów fotograficznych, przewodników turystycznych, historyjek obrazkowych, komiksów itp. ukazujących miejsca przyrodniczo cenne w swoim regionie.

Głównym celem konkursu było wykonanie prac, które będą cechowały się dużą pomysłowością, starannością wykonania, walorami edukacyjnymi.

Uczestnicy Konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego i Miasta Płock.

Komisja na posiedzeniu w dniu 18/10/2010 roku dokonała oceny prac konkursowych w kategoriach:
- I kategoria: przedszkolaki - szkoła podstawowa kl.: I III;
- II kategoria: szkoła podstawowa IV VI;
- III kategoria: gimnazjum;
- IV kategoria: szkoła ponadgimnazjalna.

Ocenie poddano 37 prac nadesłanych na konkurs (lista prac w załączeniu).
Zostały ocenione pod względem wartości merytorycznych, zaangażowania.
Komisja po analizie prac postanowiła przyznać nagrody oraz wyróżnienia następującym uczestnikom konkursu.

LAUREACI konkursu

KATEGORIA I - przedszkola - szkoła podstawowa klasy I - III

1. Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy
Autor: Daniel Dombrowski- kl. I, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. Praca wykonana pod kierunkiem Magdaleny Kordulasińskiej, nauczycielki Sz. P. w Małej Wsi.

2. Wycieczka do wsi Budy Stare
Autor: Bartosz Dymek - kl. 0, Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
Praca wykonana pod kierunkiem Haliny Góreckiej, nauczycielki Sz. P. w Giżycach.

3. Bliskie Widoki
Autor: Beata Arkuszewska - kl. II, Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
Praca wykonana pod kierunkiem Małgorzaty Orzeszek, nauczycielki Sz. P. w Giżycach.

KATEGORIA II  - szkoła podstawowa klasy IV - VI

1. Moja piękna okolica
Autor: Martyna Kitlińska- kl. VI, Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
Praca wykonana pod kierunkiem Anny Arkuszewskiej, nauczycielki Sz. P. w Giżycach.

2. Piękno i bogactwa przyrodniczo kulturowe gminy Słupno
Autor: Patrycja Parys- kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Płocku.
Praca wykonana pod kierunkiem Haliny Mielcarek, nauczycielki Sz. P. nr 22 w Płocku.

3. Pomniki przyrody w mojej okolicy
Autorzy: Sebastian Kołodziejczak, Krystian Jaworski - kl. V, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego w Sochaczewie
Praca wykonana pod kierunkiem Marzeny Stasiak, nauczycielki Sz. P. w Sochaczewie.

KATEGORIA III  - gimnazjum

1. Najciekawsze miejsce przyrodnicze w moje okolicy gmina Iłów
Autor: Weronika Błyskun, Publiczne Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Dom na Szlaku im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie
Praca wykonana pod kierunkiem Iwony Sobczyk, Anety Woźniak, Adam Wylot nauczycieli Gimnazjum w Załuskowie.

2. Przewodnik po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym
Autorzy: Aneta Skowrońska, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym
Praca wykonana pod kierunkiem Anny Kostrzewy nauczycielki Gimnazjum w Brudzeniu Dużym.

3. To warto zobaczyć w naszej okolicy
Autorzy: Anna Bieńkowska, Karolina Browarek, Karol Kamieniecki, Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku
Praca wykonana pod kierunkiem Agnieszki Żuchowskiej, nauczycielki Gimnazjum w Łącku.

KATEGORIA IV  - szkoły ponadgimnazjalne

1. Zieloną ścieżką
Autor: Marta Górecka, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. Technikum Architektury Krajobrazu w Sochaczewie
Praca wykonana pod kierunkiem Ewy Popławskiej , nauczyciela Technikum w Sochaczewie.

2. Murzynowo piękna wieś na Mazowszu
Autor: Kamila Marczak, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Płocku
Praca wykonana pod kierunkiem Przemysława Chudzickiego, nauczyciela LO w Płocku.

3. Przewodnik po obiektach przyrodniczych w mojej okolicy
Autor: Paulina Kopczyńska, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
Praca wykonana pod kierunkiem Beaty Chojnackiej, nauczyciela SLO STO w Małej Wsi.

WYRÓZNIENI

Piękne miejsca mojej okolicy
Autor: Aleksandra Kitlińska - kl. II, Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
Praca wykonana pod kierunkiem Małgorzaty Orzeszek, nauczycielki Sz. P. w Giżycach.

Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy
Autor: Edyta Zapotoczna- kl. II, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
Praca wykonana pod kierunkiem Magdaleny Kordulasińskiej, nauczycielki Sz. P. w Małej Wsi.

Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy
Autor: Zuzanna Dryś - kl. II, Szkoła Podstawowa w Smardzewie
Praca wykonana pod kierunkiem Anny Kalinowskiej Dryś, nauczycielki Sz. P. w Smardzewie.

Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy opracowanie trasy wycieczki
Autor: Krystian Kalinowski - kl. V, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego w Sochaczewie
Praca wykonana pod kierunkiem Marzeny Stasiak, nauczycielki Sz. P. w Sochaczewie.

Piękno jest wszędzie
Autor: Natalia Lewandowska - kl. VI, Marta Zmysłowska - kl. V, Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku
Praca wykonana pod kierunkiem Agnieszki Bedyk, nauczycielki Sz. P. w Rogotwórsku.

Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy
Autor: Agnieszka Woja - kl. IV, Szkoła Podstawowa w Smardzewie
Praca wykonana pod kierunkiem Bogusławy Przybylińskiej, nauczycielki Sz. P. w Smardzewie.

Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy - Płock
Autor: Anna Kacperska, Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 w Płocku
Praca wykonana pod kierunkiem Marii Milewskiej, nauczycielki Gimnazjum Nr 4 w Płocku.

Przewodnik po najciekawszych miejscach przyrodniczych w mojej okolicy
Autor: Paweł Halaba, Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi nr 8 im. A. Macieszy w Płocku.
Praca wykonana pod kierunkiem Małgorzaty Zielińskiej - Chrzanowskiej, nauczycielki Gimnazjum Nr 8 w Płocku.

Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy powiat sochaczewski
Autor: Martyna Kalinowska, Gimnazjum Powiatowe im. Frederyka Chopina w Sochaczewie
Praca wykonana pod kierunkiem Anny Zimochockiej, nauczycielki Gimnazjum Nr w Sochaczewie.

Brudzeński Park Krajobrazowy
Autor: Agata Panek, Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
Praca wykonana pod kierunkiem Doroty Kociemskiej nauczycielki Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Gmina Gąbin i okolice
Autor: Joanna Jankowska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie
Praca wykonana pod kierunkiem Edyty Szcześniak, nauczycielki Gimnazjum w Gąbinie.

Wędrówka brzegiem Mołtawy
Autorzy: Natalia Kowalska, Maria Kowalska, Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie im. Polskiej Organizacji Zbrojnej
Praca wykonana pod kierunkiem Danuty Kornackiej, nauczycielki Gimnazjum w Bodzanowie.

Brudzeński Park Krajobrazowy
Autorzy: Mateusz Józef Jarzyński Alan Szumski, Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
Praca wykonana pod kierunkiem Doroty Kociemskiej nauczycielki Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Ciekawe miejsce pod względem geograficznym okolicy Sierpca
Autorzy: Michał Mazurowski, Michał Jankowski, Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu
Praca wykonana pod kierunkiem Jarosława Czarnomskiego, nauczyciela LO w Sierpcu.

Skoroszyt zdjęć najciekawszych miejsc gminy Mała Wieś
Autor: Kamil Zapotoczny, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
Praca wykonana pod kierunkiem Beaty Chojnackiej, nauczyciela SLO STO w Małej Wsi.

Atrakcje turystyczne na terenie gminy Mała Wieś
Autor: Agnieszka Łagodzińska, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
Praca wykonana pod kierunkiem Beaty Chojnackiej, nauczyciela SLO STO w Małej Wsi.

Album fotograficzny najciekawszych miejsc mojej okolicy
Autor: Ilona  Radecka, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
Praca wykonana pod kierunkiem Beaty Chojnackiej, nauczyciela SLO STO w Małej Wsi.

Album fotograficzny najładniejszych miejsc w mojej okolicy
Autor: Radosław Krawczyk, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
Praca wykonana pod kierunkiem Beaty Chojnackiej, nauczyciela SLO STO w Małej Wsi.

Podziękowania
Album fotograficzny mojej okolicy
Autor: Magdalena Radecka, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
Praca wykonana pod kierunkiem Beaty Chojnackiej, nauczyciela SLO STO w Małej Wsi.

Przyrodniczy krajobraz okolic Bodzanowa
Autorzy: Jakub Krawczyk, Oliwier Kwiatkowski, Jakub Pawlak, Miłosz Chrząszczewski, Szymon Nowak, Jakub Jasiński, Natalia Kwiatkowska,
Przedszkole Samorządowe w Bodzanowie
Praca wykonana pod kierunkiem Marzeny Bielak, Reginy Żaglewskiej, nauczycielek Przedszkola Samorządowego w Bodzanowie.

Spacerkiem po Dąbrowie Łąckiej i nie tylko
Autorzy: Piotr Zemło, Małgorzata Ogrodzińska,
Samorządowe Przedszkole w Łącku
Praca wykonana pod kierunkiem Katarzyny Ogrodzińskiej, nauczycielki Samorządowego Przedszkola w Łącku.

Przewodnik
Autorzy: Jowita Filińska, Magdalena Lewandowska, Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku
Praca wykonana pod kierunkiem Agnieszki Żuchowskiej, nauczycielki Gimnazjum w Łącku.

Najciekawsze miejsca w naszej okolicy
Autorzy: Marta Janiszewska, Justyna Baranowska, Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku
Praca wykonana pod kierunkiem Agnieszki Żuchowskiej, nauczycielki Gimnazjum w Łącku.

Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy - Płock
Autor: Sandra Gawlińska, Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 w Płocku
Praca wykonana pod kierunkiem Marii Milewskiej, nauczycielki Gimnazjum Nr 4 w Płocku.

Wycieczka po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym
Autorzy: Olga Radolińska, Olga Rypińska, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym
Praca wykonana pod kierunkiem Anny Kostrzewy nauczycielki Gimnazjum w Brudzeniu Dużym.


8. Młodzieżowe Forum Ekologiczne

Miejsce: Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowe "Żawakol" w Gąbinie, powiat płocki,
Termin: 4 listopada 2010 roku.
Organizatorzy: Starosta Płocki i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Uczestnicy: przedstawiciele samorządów: województw mazowieckiego, powiatów, gmin, przedstawiciele administracji rządowej, (WIOŚ, RDOŚ), dyrektorzy szkół, nauczyciele, dzieci i młodzież.

Konferencje prowadzili: Janina Kawałczewska Wiceprezes RCEE w Płocku, Marek Pietrzak - dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku.

Program konferencji:
1. Powitanie uczestników przez Panów: Jana Ciastek - Wicestarostę Płockiego i Ludwika Ryncarza - Prezesa RCEE w Płocku.

2. Podsumowanie projektu "Region płocki regionem świadomych ekologicznie" - Iwona Marczak - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

3. Istota zrównoważonego rozwoju i jego miejsce w rozwoju gmin - dr Witold Lenart - Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego.

4.  Rola mediów i edukacji ekologicznej w racjonalnym gospodarowaniu energią - Janina Kawałczewska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

5. Podsumowanie Kampanii Sprzątanie Świata 2010 Czyste Mazowsze-warunkiem zachowania bioróżnorodności - Marek Pietrzak - Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego  w Płocku.

6. Ogłoszenie wyników konkursów ekologicznych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wręczenie dyplomów, nagród zakupionych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, MPiPS w ramach Rządowego Programu FIO oraz Powiatu Płockiego dla najaktywniejszych szkół i przedszkoli;
-  konkurs plastyczny pn. "Mamy pomysł  wykorzystamy odpady" na miniplakat  i hasło promujące segregację śmieci,
- konkurs ekologiczny pn. "Czyste Mazowsze" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych,
- Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy.

Cele konferencji zostały osiągnięte:
- udział wzięło 123 osoby,
- przedstawiono zadania projektu, omówiono jego przebieg, oraz efekty,

Konferencji towarzyszyły wystawy prezentujące ostatnie działania RCEE w Płocku w zakresie gospodarowania odpadami, ochrony różnorodności biologicznej.


9. Wzbogacenie księgozbioru, zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz gier i pomocy dydaktycznych do biblioteki ekologicznej.

Starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czytelników: dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli, zakupiliśmy najnowsze pomoce dydaktyczne i publikacje dotyczące ekologii, ochrony przyrody, lasu, globalnych problemów ekologicznych, gospodarki odpadami.
Książki i pomoce wykorzystywane są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z terenu Mazowsza. Zakupione pomoce dydaktyczne znacznie wzbogacają zajęcia warsztatowe, księgozbiór wpływa na pogłębienie wiedzy specjalistów i nauczycieli, natomiast dzieciom i młodzieży dostarczają argumentów do zmiany myślenia na temat środowiska.
W ramach projektu zakupiliśmy 35 pozycji książkowych i pomocy dydaktycznych.
Wszystkie pozycje zostały wpisane na stan biblioteki i wprowadzone do ewidencji oraz opisane - sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

 

WFOŚiGWDziałalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
 
ue                                                                                   nfos

PARTNERZY
energa

petroinvestment

powiat       agro
zuoklogoinf
wfos
orlen
arf
mlodzi
fio


 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK