logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem
świadomych ekologicznie

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
zaprasza do udziału w realizacji projektu
"Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie".

Projekt jest realizowany
od 01 września 2009r. do 31 stycznia 2011r.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w/w regionów dla wdrażania zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

- zrozumienie zasady zrównoważonego rozwoju, wykształcanie wśród społeczeństwa prośrodowiskowych nawyków i odpowiedzialności za dobry stan środowiska,

- inicjowanie i wzmacnianie działań służących wdrażaniu rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych, różnorodności biologicznej i racjonalnej gospodarki odpadami,

- ocena skutków działań związanych z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego, jako podstawa do prowadzenia aktywnej edukacji dla rozwoju zrównoważonego,

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego,

- kształtowanie postaw społeczeństwa dla wdrażania rozwoju zrównoważonego, w tym zwiększenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrony bioróżnorodności,

- kształtowanie roli szkoły, jako "lokalnego centrum rozwoju zrównoważonego",

- współpraca samorządu lokalnego i organizacji społecznych w obszarze wdrażania rozwoju zrównoważonego.

Projekt skierowany jest do:

- przedstawicieli urzędów gmin, organizacji społecznych, radnych gmin,
nauczycieli, przedsiębiorców, sołtysów,
- nauczycieli i uczniów szkół.

Zapraszamy do udziału w następujących działaniach:

I. Konferencje
1. Konferencja otwierająca projekt: "Z ochroną środowiska, na co dzień" - 16/10/2009r. 
-
czytaj więcej ...

2. Konferencja pt.: "Rola mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa" - 25/02/2010r. - zaproszenie...
czytaj więcej ...

3. Konferencja sumująca projekt pn. "Czy jesteśmy ekologiczni"
 - 16/12/2010r. - czytaj więcej ...

II. Warsztaty dla szkół
1. Warsztaty pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa 
- warsztaty dla dzieci i młodzieży - 42 warsztaty w 14 szkołach.

Miejsca: wybrana szkoła lub zespół szkół w 14 gminach uczestniczących w projekcie.

I moduł warsztatów - czytaj więcej ...

II moduł warsztatów nt. "Ochrona przyrody, w tym obszarów Natura 2000", "Ochrona bioróżnorodności na Mazowszu, Kujawach i Ziemi Kutnowskiej" - czytaj więcej ...

III moduł warsztatów nt. "Odnawialne źródła energii. Ochrona klimatu", "Audyt ekologiczny szkoły". - czytaj więcej ...

2. 3 warsztaty 1-dniowe pn. "Chrońmy klimat Ziemi" realizowane w Płocku,
Włocławku oraz Kutnie - czytaj więcej ...

Uczestnicy: szkoły z regionu płockiego, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej.

3. Warsztaty artystyczno - przyrodnicze, 7-dniowe pn. "hołdzie dla przeszłości,
z myślą o przyszłości" - termin - 19-25 lipca 2010r. - czytaj więcej ...

Uczestnicy: dzieci i młodzież z regionu płockiego, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej.

III. Seminaria dla gmin
Miejsce:  sala konferencyjna WFOŚiGW w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
Uczestnicy: 2 stałe grupy pracowników urzędów gmin, radnych, sołtysów, nauczycieli, przedsiębiorców, organizacji społecznych rekrutujące się z następujących gmin
(do 5 osób z jednej gminy).
Grupa I: Szczutowo, Sierpc, Mochowo, Gozdowo, Brudzeń Duży,
Dobrzyń nad Wisłą, Tłuchowo, Krośniewice, Radzanowo.
Grupa II: Gostynin, Iłów, Nowy Duninów, Włocławek, Kowal,
Baruchowo, Słupno, Mała Wieś, Słubice.

Tematyka i termin:
1. Strategia i programy zrównoważonego rozwoju gmin - czytaj więcej ...
grupa I - 27.10.2009r.
grupa II - 28.10.2009r.
2. Gospodarka odpadami w gminach - czytaj więcej ...
grupa I - 17.11.2009r.
grupa II - 18.11.2009r.
3. Ochrona przyrody, obszary Natura 2000 - czytaj więcej ...
grupa I - 19.01.2010 r.
grupa II - 20.01.2010r.
4. Zmiany klimatu - czytaj więcej ...
grupa I - 16.02.2010r.
grupa II - 17.02.2010r.
5. Odnawialne źródła energii - czytaj więcej ...
grupa I - 27.04.2010r.
grupa II - 28.04.2010r
6. Zalesienia i zadrzewienia a ochrona klimatu - czytaj więcej ...
grupa I - czerwiec 2010r.
grupa II - czerwiec 2010r.
7. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - czytaj więcej ...
grupa I - sierpień 2010r.
grupa II - sierpień 2010r.
8. Udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska - czytaj więcej ...
grupa I - październik 2010r
grupa II - październik 2010r.
9. Przygotowania do audytu ekologicznego gmin - czytaj więcej ...
grupa I - listopad 2010r.
grupa II - listopad 2010r.

IV. Warsztaty dla gmin
Miejsca: sale konferencyjne urzędów gmin (do uzgodnienia w gminach)
Uczestnicy: radni, pracownicy urzędów gmin, nauczyciele, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych, lokalnego biznesu - gmin uczestniczących w projekcie
- około 20 osób z każdej gminy

Tematyka:
1. Co mogę zrobić dla zrównoważonego rozwoju mojej gminy - czytaj więcej ...
2. Jak racjonalnie gospodarować odpadami w naszej gminie - czytaj więcej ...
3. Moja gmina - walory przyrodnicze i ich wykorzystanie w rozwoju zrównoważonym
- czytaj więcej ...
4. Przygotowanie projektu zadrzewianie i zalesienie. - czytaj więcej ...
5. Co mogę zrobić dla ochrony klimatu? - czytaj więcej ...
6. Odnawialne źródła energii a ochrona przyrody - czytaj więcej ... 
7. Budujemy sieć zielonych szkół - czytaj więcej ...
8. Audyt ekologiczny gminy
- realizują uczestnicy seminariów i warsztatów.

Udział w seminariach, warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy gminy i szkoły do udziału w konkursach.

V. Konkursy
1. Konkurs dla szkół pn. "Wygraj z azbestem"
- word
regulamin konkursu (zrealizowany)
Wystawa przygotowana przez zespól RCEE przedstawiająca działania Centrum
i prace laureatów konkursu "Wygraj z azbestem",
"Mamy pomysł - wykorzystamy odpady" - zobacz ...

2. Konkurs fotograficzny pt. "Natura 2000 w obiektywie młodzieży".
czytaj więcej ... (ZAKOŃCZONY

3. Konkurs grantowy pod hasłem "Chronimy klimat Ziemi".
(ZAKOŃCZONY) - czytaj więcej ...

4. Konkurs Piosenki Ekologicznej pn. "Dla Ciebie Ziemio śpiewamy".
(ZAKOŃCZONY) - czytaj więcej ...


5. Konkurs pn. "Szkoła Zrównoważonego Rozwoju" - 14 nagród dla szkół
w Regionie Płockim, Włocławskim, Kutnowskim".
- "Szkoła zrównoważonego rozwoju"
- word regulamin konkursu
.

6. Konkurs pn. "Gmina zrównoważonego rozwoju" - 14 nagród dla Gmin
w Regionie Płockim, Włocławskim, Kutnowskim".
- "Gmina zrównoważonego rozwoju"
- word regulamin konkursu,
- word 
ankieta dla gmin
.

VI. Wydawnictwa - czytaj więcej...

1. Biuletyn pn. "Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej - regionem świadomych
ekologicznie"
 - termin - październik 2009r. (wydrukowany)

Poświęcony jest edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
RCEE w Płocku realizuje różnorodne programy. W Biuletynie przedstawiono krótkie sprawozdanie z projektów realizowanych w 2009r, a min. "Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej".  Przedstawiamy przeprowadzone działania edukacji stacjonarnej i terenowej, aktywizację społeczeństwa do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany był ze środków; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Urzędu Miasta Płocka. Prezentujemy również inne realizowane projekty. Obszerne informacje z realizacji projektów dostępne są w Biurze RCEE w Płocku.
Drugą część Biuletynu poświęcamy prezentacji projektu "Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" realizowanego od 1 września 2009r. do 31 stycznia 2011r. finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W Biuletynie zachęcamy wszystkich czytelników do zainteresowania się naszym nowym projektem i do aktywnego uczestnictwa w nim.

2. Kalendarz pn. "Natura 2000 - Skarbem Regionu Płockiego, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej" termin - grudzień 2009r. (wydrukowany)

"Natura 2000 - Skarbem Regionu Płockiego, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej".
Strona druga: informacja o obszarach Natura 2000 na terenie Regionu Płockiego, Włocławskiego i Ziemi Kutnowskiej, zasadach ochrony ich,
zasad inwestowania w pobliżu tych terenów.
Styczeń - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Kampinoska Dolina Wisły", fragment mapy.
Luty - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Pradolina Warszawsko-Berlińska",
granice tego obszaru.
Marzec - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Dolina Dolnej Wisły", fragment mapy.
Kwiecień - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Błota Rakutowskie", granice tego obszaru.
Maj - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Sikórz" granice tego obszaru.
Czerwiec - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Żwirownia Skoki", granice tego obszaru.
Lipiec - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Dolina Środkowej Wisły", fragment mapy.
Sierpień - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Dąbrowa Świetlista w Pernie".
Wrzesień - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Dolina Skrwy Lewej", granice tego obszaru.
Październik - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Puszcza Kampinoska", fragment mapy.
Listopad - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Błota Kłócieńskie", granice tego obszaru.
Grudzień - zdjęcie obszaru Natura 2000 - "Uroczyska Łąckie", granice tego obszaru.


3. Plakat pn. "Bądźmy przyjaźni środowisku" - październik 2009r.  (wydrukowany)
- pobierz...

4. 5 artykułów w prasie - Tygodnik pn. "Tygodnik Płocki", dotyczące ZR,
przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony bioróżnorodności,
gospodarce odpadami, dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku

- 1 kolumna termin - od IV kwartału 2009 r. do IV kwartału 2010 r.
 
Artykuł I w Tygodniku Płockim "Bądźmy Świadomi Ekologicznie" - przeczytaj ...

Artykuł II w Tygodniku Płockim "O przeciwdziałaniu zmianom klimatu, czyli o ociepleniu srogą zimą" - przeczytaj ...

Artykuł III w Tygodniku Płockim "Racjonalna gospodarka odpadami w regionie płockim, włocławskim i kutnowskim" - przeczytaj ...

Artykuł IV w Tygodniku Płockim "Ochrona bioróżnorodności i obszary Natura 2000 w regionie płockim, włocławskim i Ziemi Kutnowskiej" - przeczytaj ...

Artykuł V w Tygodniku Płockim "Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku" - przeczytaj ...

VII. Materiały promocyjne

1. Torby z hasłem ekologicznym "Moja torba - dobra dla natury" 
- 3000 szt. (wykonane)

Głównym założeniem druku materiałów promocyjnych (ekologicznych) jest zwrócenie uwagi na stosowanie toreb wielokrotnego użycia do różnych celów w naszym życiu (przeciwdziałanie wytwarzaniu odpadów), oszczędzaniu energii, surowców - zapobieganie zmianom klimatycznym.
W/w materiały są przekazywane uczestnikom szkoleń, seminariów, warsztatów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

NFOŚiGW


Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
 
ue                                                                                   nfos
PARTNERZY

energa

SITA

petroinvestment

powiat       agro
zuoknfośigw

wfośigw

orlen eko

orlengaz

arf

mlodzi

fio

POLECAMY

Zielona Lekcja

Wirtualny Płock

Zielona Szkoła

Grupa Odnowy Wsi
 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK

nt.html">1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK