logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

"PŁOCKA AKADEMIA EKOLOGII DLA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO MAZOWSZA, KUJAW I ZIEMI ŁÓDZKIEJ"

 

Zaproszenie do udziału w projekcie:
"Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

Okres realizacji: październik 2008 sierpień 2009 r.

Dlaczego projekt dotyczy edukacji dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej?.
W trzydzieści pięć lat po wykrystalizowaniu się ogólnej koncepcji rozwoju społeczno gospodarczego, wymagającego zharmonizowania ze środowiskiem przyrodniczym, ponad 16 lat po konferencji Środowisko i rozwój w Rio de Janeiro i 6 lat po Szczycie Ziemi w Johanesburgu, ciągle nie możemy w Polsce dopracować się rozwoju zrównoważonego gmin, powiatów, województw. Podkreślić należy, iż w latach 90. XX wieku wyższa była aktywność polskiego społeczeństwa na rzecz akceptacji dla ekorozwoju niż w pierwszych latach XXI wieku. Zaobserwować można niekorzystne tendencje we wszystkich sferach uznawanych za podstawowe pola zrównoważonego rozwoju. W sferze przyrodniczej, po polepszeniu stanu środowiska przyrodniczego w latach 90. XX wieku, obecnie zaczęto ponownie notować wzrost presji ze strony człowieka i pogorszenie się jakości środowiska. Presję tą pogłębiają ciągłe zmiany przepisów prawa i zmiana kompetencji władz. Niekorzystna struktura źródeł energii, środków transportu, powodują negatywne procesy w społeczeństwie, wpływające na zasadzie sprzężeń zwrotnych na gospodarkę. Należą do nich: wysokie bezrobocie, narastające patologie społeczne, niezrównoważone wybory dotyczące stylu życia i konsumpcji społecznej, ciągle zmieniane prawo, błędne decyzje planistyczne i administracyjne zwiększają chaos przestrzenny. Pod coraz większą presją nadmiernego zainwestowania znajduje się wiele obszarów cennych przyrodniczo, lasy i grunty orne wysokiej bonitacji. Następuje coraz większy rozdział przestrzenny miejsc zamieszkania, pracy, zakupów i wypoczynku, co skutkuje zwiększoną ruchliwością osób, dużą presją na środowisko, transport indywidualny i brakiem koordynacji gospodarowania przestrzenią. Wymienione problemy stanowią kwintesencję przejawów niezrównoważonego rozwoju. Demokratyzacja życia z jednej strony rozbudziła znaczne nadzieje na samorządność i sprawiła, że społeczności lokalne chcą w jak największym stopniu decydować same o swoim losie i rozwoju swoich małych ojczyzn. Jednak nadal brak w społeczeństwie umiejętności i nawyków do konstruktywnego, kolektywnego i wypracowanego w drodze konsensusu rozwiązywania problemów lokalnych.
Edukacja jest warunkiem koniecznym praktycznego wdrażania ekologicznych, ekonomicznych i społecznych celów gospodarczo-politycznej strategii zrównoważonego rozwoju. Mimo, że od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. podjęto wiele inicjatyw- również w zakresie edukacji mających na celu praktyczne wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, do osiągnięcia tego celu wiele nam brakuje nie doprowadzono do zmiany wzorców zachowania społeczeństwa, biznesu, polityków zgodnych z zasadami ekorozwoju. Bariery między wiedzą a zmianą postępowania są duże. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku od 15 lat zajmuje się edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Strategia działania naszej organizacji przewiduje aktywny udział w Dekadzie Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005 2014 ogłoszonej przez ONZ. Ekorozwój wspierany edukacją społeczeństwa jest przecież mottem naszej działalności, iż potrzeba ciągłych działań edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
W edukacji w Polsce bardzo ważny jest dokument pt. Strategia edukacji ekologicznej. Przez edukację ekologiczną do zrównoważonego rozwoju przyjęty do realizacji w 2001r. przez Ministerstwa Środowiska i Edukacji oraz dokumenty międzynarodowe: Agenda 21, Konwencja z Aarhus, Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej.
W edukacji formalnej wciąż nadal przeważa pojęcie wywodzące się z edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest w niewielkim stopniu przedstawiana w programach.
Dlatego edukację formalną należy wspierać edukacją nieformalną prowadzoną przez organizacje pozarządowe, centra edukacji ekologicznej. Badania prowadzone przez Centrum Badań nad Środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego wśród nauczycieli wskazują na następujące przyczyny utrudniające pełne wdrażanie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju: brak funduszy (73%), brak materiałów (9%), brak czasu (5%), brak wsparcia (8%), brak wiedzy (5%). Analizując edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju dochodzi się do wniosku, że pomija ona wiele ważnych obszarów zrównoważonego rozwoju, brak pełnego wdrażania różnych form komunikacji społecznej w wielu ważnych obszarach życia społeczno-gospodarczego i w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, brak współpracy między sektorami: edukacji, środowiska, rolnictwa, transportu w działania zintegrowania zagadnień w programach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Dlatego też nasz projekt pozwoli poznać mechanizm zrównoważonego rozwoju i wymienić doświadczenia w celu zwiększenia roli edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego, wykorzystując ośrodki edukacji ekologicznej, organizacje pozarządowe, fundusze ekologiczne.
Projekt obejmuje znaczną część Polski Środkowej, połączonej obszarami cennymi przyrodniczo głownie skupionymi w Dolinie Wisły Środkowej i jej dopływów, historycznymi powiązaniami w ramach byłych województw, współpracę między organizacjami ekologicznymi, parkami krajobrazowymi, podobnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i  ekologicznymi.
Cel ogólny:
- zwiększenie roli edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w działaniach na rzecz rozwoju zrównoważonego Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.
Odbiorcy uczestnicy programu:
- dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- nauczyciele,
- przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz lokalnych środowiska,
- centra edukacji ekologicznych,
- ośrodki doskonalenia nauczycieli,
- przedstawiciele gmin i powiatów,
- dyrekcja parków krajobrazowych,
- firmy działające na rzecz gospodarki odpadami w województwach: mazowieckim, łódzkim i kujawsko pomorskim.

Kalendarium zadań projektu:

1. Konferencje
1.1. Konferencja otwierająca projekt nt. "Rozwój  zrównoważony"  - główny cel naszych działań w pierwszej dekadzie  XXI wieku 22/10/2008 r. - zrealizowano
1.2. Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, samorządów powiatów, ośrodków edukacji ekologicznej nt. "Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"  20, 21/11/2008 r. - zrealizowano

2. Warsztaty
2.1. 4 warsztaty nt. "Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej". - zrealizowano
- Doświadczenia szkół, ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji pozarządowych w zakresie edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego uczniów szkół ponadgimnazjalnych i lokalnych środowisk 21/11/2008 r. - zrealizowano
2.2. 3 warsztaty - "Oszczędzając energię, racjonalnie gospodarując odpadami chrońmy klimat Ziemi" 29 kwiecień 2009 r. - zrealizowano
2.3. 3 warsztaty - "Z Wisłą nasza przyszłość" czerwiec - lipiec 2009 roku. - zrealizowano
2.4. 1 warsztat - "Artystyczno - przyrodniczy" 13-19 lipca 2009 r. - zrealizowano
2.5. 1 warsztat - "Żegnamy lato, witamy szkołę, pamiętając o zrównoważonym rozwoju naszych małych ojczyzn" 27/08/2009r. - zrealizowano

3. Konkursy
3.1. Konkurs grantowy na organizację Międzynarodowego Dnia Ziemi 2009r. pod hasłem "Oszczędzając energię, racjonalnie gospodarując odpadami chrońmy klimat Ziemi" marzec - maj 2009r.- upłynął termin składania wniosków
3.2. Konkurs fotograficzny pod hasłem "Wisła piękno, które trzeba chronić" marzec - sierpień 2009r. - zrealizowano
3.3. Konkurs na film dokumentalny pod hasłem "Wisła piękno, które trzeba chronić" marzec - sierpień 2009r. - zrealizowano

4. Wydawnictwa
4.1. Biuletyn pt. "RCEE w Płocku dla rozwoju zrównoważonego", październik 2008r. - zrealizowano
4.2. Plakat pt. "Bądźmy aktywni w Dekadzie Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2005-2014", sierpień 2009 r. - zrealizowano

5. Promocja
5.1. Materiały promocyjne (długopisy, torby) z hasłem ekologicznym pt. "Co mogę zrobić dla zrównoważonego rozwoju", październik, listopad 2008r. - zrealizowano
Sposób promocji przedsięwzięć:
- Prasa (Gazeta Wyborcza, Tygodnik Płocki, Życie Płocka i gazety w woj. łódzkim, kujawsko - pomorskim, a także czasopisma o zasięgu ogólnopolskim np. Biznes i Ekologia, Aura).
- Telewizja, lokalne stacje oraz TVP3 Warszawa.
- Strona internetowa RCEE, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego.
- Plakaty.
- Biuletyn.

6. Wystawy
6.1.  Wystawa pt.: "Leciutkie ocieplenie klimatu"  listopad 2008 - styczeń 2009 r. - zrealizowano
6.2. Wystawa podsumowująca projekt, na zakończenie realizacji projektu podczas warsztatu pn. "Żegnamy lato, witamy szkołę, pamiętając o zrównoważonym rozwoju naszych małych ojczyzn", a następnie przeniesiona do RCEE, sierpień 2009 r. - zrealizowano

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy!

[Rozmiar: 28760 bajtów]


Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 
ue                                                                                   nfos

PARTNERZY
energa
powiat       agro
zuoklogoinf
wfos
orlen
arf
mlodzi
fio


 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK