logo_rcee
MISJĄ NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST DĄŻENIE DO STANU, W KTÓRYM WSZYSCY BĘDĄ ŚWIADOMI ZJAWISK I PROBLEMÓW EKOLOGICZNYCH.
MENU

O NAS

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

PROGRAMY

SZKOLENIA

WOLONTARIAT

WSPÓŁPRACA

BIBLIOTEKAKONTAKT
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock


NIP: 774 - 19 - 77 - 134

tel/fax: (0-24) 268-37-74

rceeplock@eko.org.pl

"Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego
rozwoju Mazowsza"

Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytwarzanie i utrwalanie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży oraz dostarcza młodym ludziom, argumentów do zmiany myślenia na temat środowiska. Pozwala nam to również na oddziaływanie poprzez dzieci na dorosłych członków ich rodzin. Program Aktywnej edukacji stacjonarnej i terenowej realizowany jest systematycznie od 1993 roku.

Myślą przewodnią projektu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i pozaszkolnych.

Elementy projektu:

Prowadzenie zajęć warsztatowych - stacjonarnych i terenowych z dziećmi i młodzieżą

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, dotyczą następujących tematów:
- Formy ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
- Parki Narodowe w Polsce,
- Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
- Recykling odpadów,
- Ekologia - wprowadzenie,
- Powietrze i jego zanieczyszczenia,
- Woda i obieg wody w przyrodzie,
- Odpady jak z nimi postępować?
- Wody naturalne, ich zanieczyszczenia i ochrona.

Myślą przewodnią zadania jest budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży. Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytworzenie i utrwalenie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, uczy ich szacunku dla przyrody i zwiększa świadomość ekologiczną. Dzieci mogą być partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one, bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci i młodzież nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawy zgodne z etyką ekologiczną. Chcemy zorganizować i przeprowadzić warsztaty metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych. Zajęcia wzbogacone będą prezentacjami multimedialnymi.

Organizacja warsztatów dla młodzieżowych liderów ochrony środowiska.

Uczestnikami warsztatów  jest młodzież m.in. z terenu miasta Płocka reprezentująca szkoły gimnazjalne oraz średnie. Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat.
Jego celem jest promowanie walorów środowiska naturalnego i ochrony środowiska.
Program realizowany jako cykl 4 spotkań, z których 2 to stacjonarne w pomieszczeniu, a 2 to zajęcia terenowe.
Zajęcia, których celem jest promowanie walorów środowiska naturalnego i ochrony środowiska.
Tematyka zajęć:
1. Ochrona przyrody - na terenach cennych przyrodniczo,
2. Edukacja konsumencka - Jak stać się świadomym zielonym konsumentem oraz wywierać świadomie wpływ na rynek producenta?
2.1 Komunikacja społeczna - Jak skutecznie i wiarygodnie nawiązać kontakt z otoczeniem? Jak przekonywać? Jak argumentować? Jak przygotowywać własną wypowiedź? Jak rozwiązywać konflikty społeczne? Lokalizacja działek rekreacyjnych nad jeziorami.
3. Tworzenie projektów
Cel warsztatów:
Aktywizowanie lokalnej społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie młodzieżowych projektów na rzecz środowiska. Pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i szukają sposobów ich rozwiązania. (W gospodarce odpadami, rozwoju eko i agroturystyki).
4. Zasady rozwoju zrównoważonego - zakres tematyczny warsztatów
Młodzież uczestnicząca w spotkaniu poznawała też podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju i jego ideę. Uczy się o współdziałaniu człowieka, gospodarki i przyrody w ramach rozwoju zrównoważonego rozwoju i jego ideę. Uczy się o współdziałaniu człowieka, gospodarki i przyrody w ramach rozwoju zrównoważonego, podawała z życia wzięte przykłady zastosowania tej idei i przykładowych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego.

Kampania "Sprzątanie Świata 2009 - Ziemia w Twoich rękach - wygraj, więc z azbestem" -  warsztaty, których celem jest przygotowanie młodzieży do działań w ich lokalnych społecznościach.

Uczestnicy warsztatów:
Przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorców, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, z terenu województwa mazowieckiego: płocki, gostyniński, sierpecki, płoński i sochaczewski.

Elementy zadania:

1. Warsztaty.
- Warsztaty dla organizatorów kampanii - Jak przygotować i przeprowadzić Kampanię "Sprzątanie Świata 2009r - Ziemia w Twoich rękach - wygraj, więc z azbestem", ogłoszenie Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Wygrać z azbestem".
- Warsztaty dla przedstawicieli gmin, przedsiębiorców dotyczące organizacji "Sprzątanie Świata 2009r" - na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i w Dolinie Skrwy Prawej, Wisły, Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Obszarze Natura 2000.
- Warsztaty dla nauczycieli z terenu powiatów na temat przygotowania i przeprowadzenia "Sprzątania Świata 2009r" w Regionie Płockim.
- Warsztaty dla nauczycieli z terenu miasta Płocka na temat przygotowania i przeprowadzenia "Sprzątania Świata 2009r" w Regionie Płockim.
Tematyka warsztatów:
- Prawne i organizacyjne aspekty gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej i Polsce. Odpady niebezpieczne, w tym odpady zwierające azbest i gospodarowanie nimi.
- Praktyka stosowania przepisów i procedur dot. gospodarki odpadami komunalnymi - relacja: administracja publiczna - firmy gospodarujące odpadami - mieszkańcy i firmy (wytwórcy odpadów). Jak wykorzystać relację: młodzież - nauczyciel - gmina - do usprawnienia gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi?
- Negatywny wpływ zużytych baterii i akumulatorów, właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów - przedstawiciel Reba Organizacji Odzysku S.A.
- Metodyka przeprowadzania zajęć z dziećmi i młodzieżą nt: gospodarki odpadami. Metodyka przeprowadzania zwiadu ekologicznego nt.: "Jak z odpadami postępuje się w naszej gminie? Co z wyrobami azbestowymi w naszej gminie"
- Wykorzystanie efektów zwiadu ekologicznego do organizacji gminnych sejmików ekologicznych. Przygotowanie debaty ekologicznej "Wygrać z azbestem". Metodyka organizacji "Sprzątanie Świata" w szkole, gminie.

2. Zwiady ekologiczne w miastach i gminach, sprzątanie terenów.
- Przygotowanie zwiadów - (pytań, map, aparatów fotograficznych) nauczyciele we współpracy z gminami (wyznaczenie terenu, zabezpieczenie worków, rękawic, odbiór odpadów).
- Przeprowadzenie zwiadów - uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i przedstawicieli gmin (sprzątanie terenów, przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia).
- Opracowanie materiałów ze sprzątania świata i przekazanie sprawozdań do RCEE w Płocku.
3. Konkurs "Wygraj z azbestem".
Konkurs dot. organizacji i przeprowadzenia Kampanii Sprzątanie Świata.
Regulamin konkursu.

Konkurs plastyczny - ekologiczny pn. "Mamy pomysł - wykorzystamy odpady".
Regulamin konkursu.

Przedmiot konkursu:
- Prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 - plakat oraz hasło.

Cele:
" opracowania i wydrukowania folderu edukacyjnego pn. "Wygraj z azbestem"
" popularyzacja wiedzy o wpływie azbestu i wyrobów zawierających azbest na zdrowie ludzi.
" uświadomienie dzieciom skali problemu oraz zagrożeń wynikających dla środowiska z nieprawidłowego postępowania z odpadami,
" promowanie działań zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów
" ukazanie nowych propozycji wykorzystania odpadów w życiu codziennym: w domu, w szkole, w przedszkolu.
" uwrażliwić najmłodsze pokolenie na problemy ochrony środowiska.
" podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Regionu Płockiego.

Uczestnicy Konkursu:
Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego i świetlic z terenu powiatu: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego i miasta Płocka.

"Wygraj z azbestem" - opracowanie i wydrukowanie folderu edukacyjnego.

Folder edukacyjny - będzie zawierał informację o azbeście, (czym jest azbest, jak wyglądają włókna azbestu, w jaki sposób azbest może dostać się do naszego organizmu, dlaczego azbest jest niebezpieczny, gdzie można się zetknąć z azbestem, do czego dawniej wykorzystywano azbest).
Cele:
- opracowania i wydrukowania folderu edukacyjnego pn. "Wygraj z azbestem"
- popularyzacja wiedzy o wpływie azbestu i wyrobów zawierających azbest na zdrowie ludzi.

14.10.2009r - Młodzieżowe Forum Ekologiczne - podsumowujące kampanię Sprzątanie Świata.

Uczestnicy forum: uczestnicy projektu, dzieci i młodzież, dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół uczestniczących w działaniach "Sprzątanie Świata 2009", przedstawiciele firm, organizacji społecznych, przedstawiciele gmin i miast, dotujący.

Tytuł forum: "Rozwój zrównoważony - główny cel naszych działań w pierwszej dekadzie XXI wieku"
Program:
Otwarcie konferencji - Janina Kawałczewska.
- Istota zrównoważonego rozwoju i jego miejsce w rozwoju gmin - Witold Lenart.
- Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o wyrobach zawierających azbest i odpadach azbestowych w ich środowiskach lokalnych - prezentacja efektów "Sprzątania Świata 2009" - debata ekologiczna - prowadzi Emilia Cybulska
- Sytuacja w zakresie gospodarowania wyrobami azbestowymi w Gminie.
- Sytuacja w zakresie gospodarki azbestem w Mieście Płock.
- Problemy gospodarki odpadami zawierającymi azbest w opinii WIOŚ Del. w Płocku.
- Jak należy pracować przy usuwaniu wyrobów azbestowych, aby ochronić zdrowie?
Podsumowanie działania "Sprzątanie Świata - Ziemia w Twoich rękach - Wygraj, więc z azbestem". Wręczenie dyplomów, nagród dla najaktywniejszych szkół.
Apel do uczestników o aktywny udział w przedsięwzięciach służącym zrównoważonemu rozwojowi gmin - Iwona Marczak.
Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac sumujących działania - Sprzątanie Świata 2009 - Ziemia w Twoich rękach - wygraj, w więc z azbestem, uczestnicy otrzymają ulotki, plakaty o azbeście.
Uczestnicy: przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorcy, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczniowie wszystkich typów szkół z terenu województwa mazowieckiego - powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki, sochaczewski oraz miasto Płock (Płocki Region Gospodarki Odpadami) - laureaci konkursów 60 osób.

Wzbogacenie księgozbioru, zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz gier i pomocy dydaktycznych, filmów.

Książki i pomoce posłużą dzieciom, młodzieży i dorosłym z terenu miasta. Zakupione pomoce dydaktyczne znacznie wzbogacają zajęcia warsztatowe, księgozbiór wpływa na pogłębienie wiedzy specjalistów i nauczycieli, natomiast dzieciom i młodzieży dostarczają argumentów do zmiany myślenia na temat środowiska. Wykorzystywany jest w zajęciach z dziećmi i młodzieżą.
Odbiorcy to: dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z miasta Płocka.

Sprawozdanie z realizacji projektu - przeczytaj ...
 

Finansujący:

wfosigw


Działalność Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO oraz ze środków Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
 
ue                                                                          nfos        

PARTNERZY
energa
petroinvestment
powiat       agro
zuoklogoinf
wfos
orlen eko
orlen
arf
mlodzi
fio


 
1%

COPYRIGHT BY RCEE PŁOCK